شرکت مهرگان تجارت پارس اقلیم

با بکارگیری دستگاه های مدرن و فوق پیشرفته ایتالیایی و آلمانی در زمینه رست و بودادن دانه سبز قهوه توسط تیمی متخصص با تکنیک های روز جهانی

شرکت مهرگان تجارت پارس اقلیم با بکارگیری دستگاه های مدرن و فوق پیشرفته ایتالیایی و آلمانی در زمینه رست و بودادن دانه سبز قهوه توسط تیمی متخصص با تکنیک های روز جهانی سعی در تولید محصول نهایی مطابق سلیقه هر مصرف کننده را دارد.

تولید محصول نهایی

تولید محصول نهایی مطابق سلیقه هر مصرف کننده

تیمی متخصص

تیمی متخصص با تکنیک های روز جهانی

دستگاه های مدرن

دستگاه های مدرن و فوق پیشرفته ایتالیایی و آلمانی

یک فنجان خوش طعم با خصوصیات ظاهری و آروماتیکی خوب بسیار

دانه قهوه بو داده (Roast )

روند و تکنیک بو دادن دانه های قهوه یا (پروسه رست قهوه) دربدست امدن یک فنجان خوش طعم با خصوصیات ظاهری و آروماتیکی خوب بسیار  مؤثر است.
شرکت مهرگان تجارت پارس اقلیم با بکارگیری دستگاه های مدرن و فوق پیشرفته ایتالیایی و آلمانی در زمینه رست و بودادن دانه سبز قهوه توسط تیمی متخصص با تکنیک های روز جهانی سعی در تولید محصول نهایی مطابق سلیقه هر مصرف کننده را دارد.

فهرست